logstash s3 output prefix

ticktick vs todoist free